Parama jauniesiems ūkininkams plėtojantiems ne žemės ūkio veiklą

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių (vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma – 50 000 Eur). Didžiausia paramos suma 1 projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau darbo vietų, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Vykdant projektų pirmumo atranką, projektui suteikiama 10 atrankos balų, jei pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, paraiškos pateikimo yra nuo 18 iki 40 metų (imtinai) amžiaus. Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti.

Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais ir verslo planas teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą).

Kontaktinis asmuo: ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė, tel. Nr. (8 5) 239 8460, [email protected],