Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobiliosios komandos

Paslaugos aprašymas: Mobiliųjų komandų (toliau - MK) veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-775 patvirtintu Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašu, kuriuose apibrėžti ir detalizuoti atvejai, kuomet MK teikia šeimoms intensyvią pagalbą, t. y. MK paskiriama dirbti su šeima ir (ar) vaiku, nustačius vaiko apsaugos poreikį (t. y. realų pavojų vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, arba pavojų, galintį sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai) ir taikoma vaiko laikina priežiūra šeimoje ar fizinio asmens šeimoje arba vaikas laikinai apgyvendinamas fizinio asmens šeimoje. MK sudaromos kiekviename Tarnybos teritoriniame vaiko teisių apsaugos skyriuje, t. y. visose apskrityse ir Vilniaus bei Kauno miestuose.

Pabrėžtina, kad MK teikia skubią intensyvią pagalbą į krizę patekusiai šeimai ir vaikui, nedelsiant po realios grėsmės vaikui nustatymo. Tai yra kompleksinė, trijų specialistų – socialinio darbuotojo, psichologo ir specialisto, dirbančio su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis, pagalba pagal kiekvienos šeimos poreikius. Vienas svarbiausių MK tikslų – krizės šeimoje suvaldymas, skubios, reikalingos pagalbos (streso įveikos, psichologinio konsultavimo, netinkamo elgesio korekcijos, priklausomybių suvaldymo ir pan.) suteikimas.

Paslaugą teikia: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius bei Tarnybos teritoriniai vaiko teisių apsaugos skyriai (visose apskrityse ir Vilniaus bei Kauno miestuose)

Kontaktinis asmuo: Vyriausioji specialistė Jurgita Bučiūtė -Barysienė, tel. (8 5) 243 1166, el. paštas: [email protected]